Có 1 kết quả:

zhuō qǔ

1/1

zhuō qǔ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ

Từ điển Trung-Anh

to capture