Có 1 kết quả:

zhuō ná

1/1

zhuō ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrest
(2) to catch a criminal