Có 1 kết quả:

zhuō bǔ

1/1

zhuō bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrest
(2) to seize
(3) to capture