Có 1 kết quả:

zhuō bǔ qì

1/1

zhuō bǔ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trap (for animals etc)