Có 1 kết quả:

zhuō mō

1/1

zhuō mō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fathom
(2) to make sense of
(3) to grasp