Có 1 kết quả:

zhuō jīn jiàn zhǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. pulling on the lapels exposes the elbows (idiom)
(2) strapped for cash
(3) unable to make ends meet