Có 1 kết quả:

luō bì xuān quán

1/1

luō bì xuān quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to push up one's sleeves and bare one's fists
(2) to be eager to get started