Có 1 kết quả:

shāo lái

1/1

shāo lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bring sth to sb (news etc)