Có 1 kết quả:

niē yī bǎ lěng hàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to break out into a cold sweat (idiom)