Có 1 kết quả:

niē yī bǎ hàn

1/1

niē yī bǎ hàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to break out into a cold sweat (idiom)