Có 2 kết quả:

niē gūniē gu

1/2

niē gū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môi giới, làm trung gian

niē gu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to act as a go-between