Có 1 kết quả:

juān mìng

1/1

juān mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay down one's life