Có 1 kết quả:

juān qì

1/1

juān qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relinquish
(2) to abandon

Một số bài thơ có sử dụng