Có 1 kết quả:

juān wù

1/1

juān wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to donate goods (to a relief effort)
(2) to contribute material