Có 1 kết quả:

juān bèi

1/1

juān bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die