Có 1 kết quả:

juān xuè

1/1

juān xuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to donate blood
(2) also written 供血

Một số bài thơ có sử dụng