Có 1 kết quả:

juān xuè zhě

1/1

juān xuè zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blood donor
(2) also called 供血者