Có 1 kết quả:

bǔ ná

1/1

bǔ ná

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ, tóm, bắt

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrest
(2) to capture
(3) to catch