Có 1 kết quả:

bǔ lāo

1/1

bǔ lāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fish for (aquatic animals and plants)
(2) to catch