Có 1 kết quả:

bǔ shā

1/1

bǔ shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hunt and kill (an animal or fish)