Có 1 kết quả:

bǔ lǔ yán

1/1

bǔ lǔ yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

xenolith (geology)