Có 1 kết quả:

bǔ chóng yè

1/1

bǔ chóng yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

insect-catching leaf