Có 1 kết quả:

lāo shí zi

1/1

lāo shí zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) encumbrance
(2) burden
(3) that awful thing (colloquial)
(4) nuisance