Có 1 kết quả:

sǔn rén bù lì jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harm others without benefiting oneself (idiom)