Có 1 kết quả:

jiǎn dào lán lǐ jiù shì cài

1/1

Từ điển Trung-Anh

all is grist that comes to the mill (idiom)