Có 1 kết quả:

huàn xiàng

1/1

huàn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

commutation (electricity)