Có 1 kết quả:

huàn gǎng

1/1

huàn gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relieve a sentry
(2) to change the guard