Có 1 kết quả:

huàn chéng

1/1

huàn chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exchange (sth) for (sth else)
(2) to replace with
(3) to convert into