Có 1 kết quả:

huàn dǎng

1/1

huàn dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to change gear