Có 1 kết quả:

huàn rè qì

1/1

huàn rè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat exchanger