Có 1 kết quả:

huàn yǔ

1/1

huàn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to molt
(2) to change feathers