Có 1 kết quả:

huàn chá

1/1

huàn chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops