Có 1 kết quả:

dǎo nòng

1/1

dǎo nòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move back and forward
(2) to trade