Có 1 kết quả:

dǎo yī

1/1

dǎo yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to launder clothes by pounding