Có 1 kết quả:

pěng juér

1/1

pěng juér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 捧角[peng3 jue2]