Có 1 kết quả:

shě shēn qiú fǎ ㄕㄜˇ ㄕㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abandon one's body in the search for Buddha's truth (idiom)