Có 1 kết quả:

mén sūn

1/1

mén sūn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sờ mó, dò dẫm