Có 1 kết quả:

jù shí yǐ gào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to report according to the facts
(2) to tell the truth
(3) to tell it like it is