Có 1 kết quả:

jù qíng bàn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to handle a situation according to the circumstances (idiom)