Có 1 kết quả:

jù wǒ suǒ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as far as I know
(2) to the best of my knowledge