Có 1 kết quả:

jù liào

1/1

jù liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according to forecasts
(2) it is expected that...