Có 1 kết quả:

jù wén

1/1

jù wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accounts
(2) one's understanding