Có 1 kết quả:

jù xiǎn

1/1

jù xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rely on natural barriers (for one's defense)