Có 1 kết quả:

juǎn lián mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

roll-up door