Có 1 kết quả:

juǎn xīn cài ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 卷心菜[juan3 xin1 cai4]