Có 1 kết quả:

juǎn fù

1/1

juǎn fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crunch (physical exercise)