Có 1 kết quả:

juǎn zhóu

1/1

juǎn zhóu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cuốn, cuộn