Có 1 kết quả:

juǎn táo

1/1

juǎn táo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bundle up valuables and abscond