Có 1 kết quả:

juǎn pū gài zǒu rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pack one's things and leave