Có 1 kết quả:

juǎn bǐng

1/1

juǎn bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rolled-up pastry
(2) roll
(3) turnover (patisserie)